Specjalista / Specjalistka ds. Kadr i Płac

Twój zakres obowiązków

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników i zleceniobiorców,
 • Sporządzanie zgłoszeń i deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS i dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (umów, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy itp.),
 • Dokonywanie rozliczeń kadrowo-płacowych (wynagrodzenia, urlopy, zwolnienia lekarskie),
 • Wystawianie wymaganych z przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • Raportowanie, sporządzanie sprawozdań kadrowo-płacowych,
 • Znajomość przepisów Prawa Pracy, PDOF, ZUS, PFRON,
 • Monitorowanie zmian w przepisach,
 • Przygotowanie list płac,
 • Przygotowanie informacji do klientów nt. kwot ZUS i PIT do zapłaty,
 • Wsparcie zespołu księgowego w sprawach kadrowych i płacowych,
 • Nadzór nad teczkami osobowymi,
 • Załatwianie spraw w ZUS i US (mailowe i telefoniczne) w ramach postępowań sprawdzających,
 • Wsparcie klientów na kontrolach PIP i ZUS.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe),
 • Ugruntowana wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, jak i umów zleceń,
 • Minimum 2-lata doświadczenia zawodowe na stanowisku związanym z obsługą w zakresie kadr i płac,
 • Bardzo dobra znajomość systemu ERP Optima i Płatnik,
 • Mile widziana znajomość przepisów oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji RODO,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, samodzielność,
 • Umiejętność interpersonalna i komunikatywność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność przetwarzania dużej ilości danych.

To oferujemy

 • Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Wynagrodzenie i ofertę pracy adekwatną do zajmowanego stanowiska,
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • Finansowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w miłej atmosferze,
 • Pakiet ubezpieczenia oraz opieki medycznej.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • służbowy telefon do użytku prywatnego
 • kawa / herbata
 • możliwość uzyskania uprawnień

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY PRZEZ DORADCA PODATKOWY SŁAWOMIR WÓJTOWICZ OS. ZŁOTEJ JESIENI 6, LOK. 22- 32, 31-826 KRAKÓW, NIP: 6790023612, REGON: 351286473 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator informuje, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradca Podatkowy Sławomir Wójtowicz Os. Złotej Jesieni 6, lok. 22- 32, 31-826 Kraków, NIP: 6790023612, REGON: 351286473. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: slawomir.wojtowicz@wojtax.pl albo w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub pisemnie na adres Administratora; 2) Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy Administrator, jako pracodawca ma obowiązek wymagać od Pana/Pani, jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: a) imię (imiona) i nazwisko, b) data urodzenia, c) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, d) wykształcenie, e) kwalifikacje zawodowe, f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca żąda danych osobowych, wskazanych w pkt d), e), f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: · przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 §1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; · przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wskazane w art. 221 §1 Kodeksu pracy, tj. danych przesłanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; · realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; · realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawna potrzeba wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; · przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzanie przez okres 12 miesięcy. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane; 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 8) W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 9) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 10) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych; 11) Podanie danych osobowych, których możemy żądań od Pani/Pana na podstawie wymogów ustawowych jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne. 12) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przewiń do góry