Zwrot podatku VAT z zagranicy (UE)

W Unii Europejskiej podstawą prawną do ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego w państwie członkowskim przez firmę z innego kraju Wspólnoty jest VIII dyrektywa Rady UE z 12 lutego 2008 r.


W przypadku dokonywania przez przedsiębiorcę zakupów (w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą) w innych krajach UE przysługuje prawo do skorzystania z procedury VAT-REF, czyli ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego przy okazji zakupów za granicą. 

Wydatki dające prawo zwrotu VAT: 

• zakup paliwa, 
• zakwaterowanie w hotelu, 
• zakup sprzętu elektronicznego, 
• naprawy samochodu oraz zakup części zamiennych, 
• opłaty za przejazdy autostradami, 
• opłaty parkingowe, 
• zakup wyposażenia firmy. 
• opłaty za udział w konferencjach, targach, czy szkoleniach, 

Zwrot VAT nie jest natomiast możliwy w stosunku do zakupów artykułów spożywczych, napojów, papierosów oraz alkoholi. 

Zwrot VAT w ramach procedury VAT-REF nie jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Aby złożyć wniosek, przedsiębiorca musi jednocześnie spełnić szereg warunków: 

• być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (VAT-owiec) w Polsce, 
• nie może posiadać siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek, 
• poniósł wydatki związane z działalnością gospodarczą (nie mogą to być wydatki na prywatne cele), 
• dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku), 
• nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (z pewnymi wyjątkami w stosunku do usług transportowych oraz dostaw towarów i usług, w których obowiązuje mechanizm „odwrotnego obciążenia”). 
• nie może być zarejestrowany do celów podatku VAT w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek (dotyczy np. świadczących usługi przewozu osób w krajach UE), 

Aby zwrot VAT był możliwy, zakupy dokonane w innym kraju UE muszą być potwierdzono prawidłowo wystawionymi fakturami, rachunkami lub paragonami. 

Zwrot VAT można uzyskać składając wniosek VAT-REF. Składa się go do zagranicznego urzędu skarbowego za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 

Formularz VAT-REF można złożyć wyłącznie przez Internet za pomocą systemu e-Deklaracje. Do wniosku załącza się skany faktur lub innych dokumentów w formacie .zip. Całość komunikacji z urzędami skarbowymi przebiega drogą elektroniczną. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej. 

Wniosek o zwrot VAT-u można składać za okres nie dłuższy niż rok i nie krótszy niż kwartał. Od długości okresu zależą minimalne kwoty, o które można wnioskować. Jeśli zwrot ma dotyczyć okresu krótszego niż rok (np. kwartału), to minimalna kwota, o którą można się starać wynosi 400 euro. Jeśli zaś zwrot dotyczy całego roku podatkowego, to minimalna kwota spada wtedy do 50 euro. 

Prowizja za przygotowanie wniosku VAT-REF 

Koszt usługi to 5% zwrotu, przy zwrotach na podstawie faktur oraz 10% zwrotu, przy zwrotach na podstawie paragonów, nie mniej jednak niż 200 PLN netto za każdy kraj z którego zleceniodawca ubiega się o zwrot.


W większości państw Unii Europejskiej termin składania wniosków o zwrot VAT za rok ubiegły upływa 30 września. Czas oczekiwania na zwrot VAT 

Cztery miesiące od otrzymania wniosku. W przypadku prośby o dostarczenie dodatkowej dokumentacji bądź przedłożenia oryginałów celem weryfikacji termin może się wydłużyć do 6 miesięcy. W praktyce bardzo często z wybranych państw otrzymujemy decyzję do miesiąca. 


Jak rozpocząć współpracę 

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami. 

Na podstawie danych firmy sporządzamy umowę oraz pełnomocnictwo upoważniające naszą firmę do wysyłania wniosków o zwrot podatku VAT do krajów Unii Europejskiej. 

Pełnomocnictwo składają państwo w Urzędzie Skarbowym właściwym dla państwa firmy. Następnie ustalamy formę dostarczenia dokumentów (osobiście, poczta lub kurier).

Przewiń do góry